BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

BANVIT BANDIRMA 2021-11-12 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! BANVIT BANDIRMA ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık …

14.11.2021
BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

BANVIT BANDIRMA 2021-11-12 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! BANVIT BANDIRMA ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Şura Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Daveti
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Heyet
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 01.10.2021
Genel Heyet Tarihi 12.11.2021
Genel Heyet Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.11.2021
Ülke Türkiye
Kent BALIKESİR
İlçe BANDIRMA
Adres ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SOK. NO: 208/A BANDIRMA

Gündem Hususları
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2 – 2020 yılı hesap devrine ait İdare Konseyi Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
3 – 2020 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Raporu’nun özetinin okunması.
4 – 2020 yılı hesap periyoduna ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 – İdare Heyeti Üyelerinin Şirket’in 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmesi.
6 – 2020 yılı kârının kullanım biçimine ve kâr dağıtımına dair İdare Heyeti’nin Şirket’in kâr dağıtım siyaseti çerçevesinde hazırlanan teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 – (i) “Yönetim Şurası Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler için Fiyat Politikası” ve (ii) 2020 yılı içinde idare şurası üyeleri ve üst seviye yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
8 – İdare Konseyi Üyelerinin yıllık ve/veya aylık fiyatlarının belirlenmesi.
9 – İdare Heyeti tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ait teklifin görüşülerek karara bağlanması.
10 – Şirket’in 2020 finansal yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 finansal yılında yapılacak bağışlar için üst sonun görüşülerek karara bağlanması.
11 – Şirketin ve bağlı iştiraklerinin 2020 yılında üçüncü şahıslar lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
12 – 2020 yılı içerisinde alakalı taraflar ile yapılan süreçleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
13 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahipleri, İdare Konseyi Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları tarafından 2020 yılı içinde yapılan süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi.
14 – İdare Şurası Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395/1 ve 396. unsurlarında düzenlenen müsaadelerin verilmesi.
15 – Sermaye Piyasası Şurası ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli onayları almak kuralıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulunun Yetkileri” başlıklı 9. Maddesinin, “Yönetim Kurulu Toplantıları” başlıklı 10. Maddesinin, “Genel Kurul” başlıklı 14. Maddesinin, “Toplantı Yeri” başlıklı 15. Maddesinin, “Rey” başlıklı 18. Maddesinin, “Vekil Tayini” başlıklı 19. Maddesinin ve “Karın Tesbiti ve Dağıtımı” başlıklı 23. Maddesinin Ek-1’de yer alan tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
16 – Şirket’in II-19.1 sayılı Kar Pay Tebliği doğrultusunda Kar Dağıtım Politikası’nın değiştirilmesine dair yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi ve Ek-2’de yer alan yeni Kar Dağıtım Politikası’nın pay sahiplerinin onayına sunulması.
17 – Dilek ve görüşler.
18 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Banvit – 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Banvit – Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurulu, 12 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda alınan başlıca kararlar aşağıdaki gibidir

Gündemin 6. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi genel kurulun onayına sunulmuştur. Genel Kurul, 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosu uyarınca, Şirket 2020 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’na göre 199.747.810 TL tutarında zarar etmiş olduğundan Yönetim Kurulu’nun bahsi geçen kar dağıtım teklifini kabul ederek kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
– Gündemin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2020 yılı içinde Şirket politikalarına uygun olarak ödemeler yapıldığı ve bu ödemelerin bağımsız denetim raporunun 7 sayılı dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi. Bahsi geçen rapora göre 2020 yılı içinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin toplamı 10.008.598 TL olduğu belirtildi.
– Gündemin 8. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 20.000 TL olmak üzere yıllık toplam brüt 240.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.
– Gündemin 9. maddesi uyarınca yönetim kurulunun önerisi üzerine 2021 yılı için bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi hususu görüşüldü. Şirketimiz 2021 hesap dönemi için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 480474 sicil numarası ile kayıtlı, Levent Mahallesi Meltem Sk. İş Kuleleri Sit. Kule 3 Apt. N 14/3 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan “KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (Mersis No: 0589026994000013, Vergi Kimlik No: 5890269940)” Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesi kabul edildi.
– Gündemin 10. maddesi uyarınca 2020 yılında yapılan finansal bağışlar ve 2021 yılı yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi görüşüldü. 2020 yılı içinde Şirket tarafından 600.000 TL olan azami bağış tutarını sel felaketlerinin önlemesine yönelik altyapı çalışmaları, Elazığ depremi kapsamında yapılan yardım ve Covid-19 bağışları sebebiyle 4.146.640 TL aşarak toplam 4.746.640,34 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulduğu bilgisi paylaşıldı. 2021 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınırın 750.000 TL olması kabul edildi.
– Gündemin 11. maddesi uyarınca şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu kapsamda Şirket tarafından 2020 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerine bağımsız denetim raporunun 14 sayılı dipnotunda yer verildiği ve verilen teminat tutarının 28.762.211 TL olduğu hususu pay sahipleri ile paylaşıldı.
– Gündemin 15. maddesi uyarınca Şirket esas sözleşmesinin tadiline dair yönetim kurulunun önerisi görüşüldü. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.10.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-11752 sayılı yazısı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 9., 10., 14., 15., 18., 19. ve 23. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni uygun görülen, anılan maddelere ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni Ticaret Bakanlığı tarafından da 20.10.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068337297 sayılı yazısı ile onaylanan tadil tasarı görüşülmüş ve Şirket esas sözleşmesinin bahsi geçen maddelerinin tadil edilmesi kabul edilmiştir.
EK Listesi
– Genel Kurul Toplantı Tutanağı
– Esas Sözleşme Tadil Metni
– Hazirun Cetveli

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Banvit A.S._2020 Yili Olagan Genel Kurul Toplanti Tutanagi.pdf – Tutanak
EK: 2 Hazir Bulunanlar Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Banvit_KAP Duyurusu_Genel Kurul_Tadil Metni.pdf – Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977533

BIST

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.